1.Ulusal Zümre – Ankara/2018

2.Ulusal Zümre – Afyon/2019

 

Zümre Nedir? 

Aynı dersi okutan öğretmenler zümre olarak tanımlanır. Zümreler ve zümre toplantıları eğitimi planlamak, koordine etmek, eğitim öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitim ile ilgili görüş ve önerileri sunmak geliştirmek, aynı alanlar ve öğretmenler arasında iletişim, uyum, iş birliği sağlamak amacıyla oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı zümre toplantılarını okul zümresi, ilçe zümresi ve il zümresi olarak öğretmenler arası olarak kendi kurumsal yapısında planlamaktadır.   

Neden Ulusal Zümre? 

Oysaki BTE Derneği olarak bizler; zümre toplantılarının ulusal -hatta uluslararası- bir yaklaşımla ve aynı branş öğretmenlerinin yanı sıra alanın önemli isimlerinin, akademisyenlerinin, il koordinatörlerinin, ilgili sektör ve sivil toplum temsilcilerinin, eğitim yöneticilerinin ve disiplinler arası çalışmalar için ilgili temsilcilerin katılımıyla çok paydaşlı bir zirve olarak yapılması gerektiğine inanmaktayız.  Ulusal zümreler; toplumsal ihtiyaçlarımızın tespiti, yol haritalarının belirlenmesi, planlamaların niteliği, problemlere getirilen çözüm önerileri, çalışmaların sürdürülebilirliği, yapılacak çalışmaların ve araştırmaların etkisi, iyi örneklerin paylaşılması, alana ilişkin kararlar alınması, iş birliği ve iletişim açısından önemlidir. Çok paydaşlı ulusal bir zümrenin, yılı boyunca yapılacak eğitim-öğretim etkinliklerine, yürütülecek araştırmalara, çalışmaların yaygınlaştırılmasına, projelerin sürdürülebilirliğine, yeni işbirliği fırsatları sağlanmasına ve eğitim öğretim niteliğinin artırılmasına katkısı büyük olacaktır. 

BTE Derneği Ulusal Zümresi 

Çok paydaşlı bir zümre anlayışından yola çıkarak ulusal bir iletişim ve etki alanına sahip, akademisyen, öğretmen, yönetici ve sektör temsilcilerinden üyesi ve 32 ilde, il temsilci bulunan Derneğimiz, “Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Ulusal Zümresi”ni 30 – 31 Ağustos ve 1 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirmek için hazırlıklara başlamıştır. Ulusal Zümre kapsamında planlanan etkinlik, çalıştay ve eğitimlerin taslak yapısı belirlenmiştir. 

Sivil toplum kuruluşu olarak topluma faydamızın artması, gönüllü çalışmalarımızın daha etkili planlanarak devamlılığının sağlanması, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan bilişim teknolojileri eğitiminde niteliğin arttırılması ve öğrencilerimizin çağın gerektirdiği yeterliliklerle donatılması yönündeki farkındalıklarımız ve alan uzmanlığımız Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği olarak hayata geçirmeye çalıştığımız zümre çalışmamızı daha önemli hale getirmektedir. 

Ulusal Zümreyi Desteklemek 

17.000’i devlet okullarında olmak üzere, kolej, özel okul ve kurslarla birlikte ülkemizde 30.000’den fazla bilişim teknolojileri öğretmeni görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin ve alana öğretmen yetiştiren üniversitedeki öğretim üyelerinin tek mesleki oluşumu Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneğidir. Etkinliğimizi desteklemek tüm bilişim teknolojileri eğitimcilerine destek sağlar. 

Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz, ortaokullardaki (Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi) ve liselerdeki (Bilgisayar Bilimleri Dersi) derslerini okuturlar. Mesleki ve Teknik Liselerde görev yapan öğretmenlerimiz alan derslerini yürütürler. Ayrıca öğretim üyelerimiz, üniversitelerimizde bulunan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerini yetiştirirler. 

Teknolojiye ne kadar hakim olduğumuz ve bu hakimiyeti ne şekilde kullandığımız, her ülkenin, her sektörün, her alanın, hatta her bir bireyin başarısında belirleyici olacaktır.  

Aldığımız teknoloji eğitiminin niteliğini belirleyecek olan ise, türlü türlü zorluklara rağmen, özveriyle bilişim teknolojileri derslerinde geleceğe dokunan eğitimciler olacaktır. Bu eğitimcileri, özellikle yapılandırılmış eğitim sistemi içinde okullarımızda görev alan, büyük kitlelerdeki öğrencilere ulaşan öğretmenleri desteklemek, ülkemizi gelecekte var edebilecek çocuklarımızın yetiştirilebilmesi adına atılmış en büyük adım olacaktır. Hepsi bölgelerinde özverili çalışmalara imza atarak, alanlarının nitelikli birer temsilcisi olmuş bu eğitimciler, ulusal zümremizde ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu uzmanlık alanının gereğini eğitimci bakış açısıyla çalışmalara yansıtacaklardır. 

Eğitime sağlanan desteklerin gerçek faydalanıcısı öğrenciler olmalıdır. Büyük bir öğrenci nüfusuna sahip ülkemizde öğrenciler üzerinden yürüyen projeler ancak küçük gruplara ulaşmaktadır.  

Oysaki öğrencilere gerçek anlamda ulaşan ve fayda sağlayan çalışmaların yürütücüleri; etkinlikleri benimsemiş, sahiplenmiş, gönüllülükle ve özveriyle çalışan öğretmenlerdir. Bir eğitimciye ulaşmak, büyük öğrenci gruplarına, okullara, öğrencilere ve farklı bölgelere ulaşmanın mümkün tek yoludur.  

Derneğimiz farklı bölgelerde görev yapan, il temsilciliği yapılanması sayesinde bölgesindeki öğretmenlere ulaşabilen, gönüllü çalışma ve sivil toplum bilinci yüksek eğitimciler ile büyük öğrenci gruplarının faydalanıcı olduğu çalışmalar yürütür. Sahip olduğumuz bu etki alanı, sürdürülebilirliği ve yaygınlığı yüksek projeler gerçekleştirilmesine olanak tanır. 

Ülkemizde çok sayıda eğitim faaliyeti içeren proje desteklenmekte, fakat bu işin gerçek uzmanı olan eğitimcilerin bu projelerde olması gerektiği kadar yer almadığı dikkat çekmektedir. Sivil toplum kuruluşu çatısı altında bir araya gelmiş eğitimcilerimizin desteklenmesi, sivil toplum kuruluşumuzun kapasitesinin geliştirilmesine, eğitimcilerin uzmanlık alanları yönünde daha etkili çalışmalar koymalarına imkan tanıyacaktır. 

Hayata geçirmeye çalıştığımız Ulusal Zümre çalışması gelenekselleşecek yapısıyla tüm alanlara örnek olacak niteliktedir. Bu çalışmanın öncülüğünü yapan Derneğimize destek sağlamak kuruma yönelik olumlu tutum geliştirecektir.  

Zümre kapsamında yapılacak olan çalıştay sonuçları, raporlar, etkinlikler kamuoyuyla paylaşılacak, derneğimizin etki alanlarında yayınlanacak, dernek sitesinden ve sosyal medyadan ulaşılabilir olacaktır. 

Hakkımızda 

Bilişim teknolojileri eğitimcileri derneği ülkenin her köşesinden eğitimci üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin çatısı altında Bilişim Teknoloji Öğretmenleri, bu öğretmenleri yetiştiren akademisyenler ve ilgili bölümlerde okumakta olan öğretmen adayları bir araya gelmekte ve alanın eğitimi, eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı, toplumdaki ihtiyaçların karşılanması, alanla ilgili araştırmaların yürütülmesi ve 21. yüzyıl yeterlilikleriyle donatılmış öğrenciler yetiştirmek temelinde çalışmalar yürütmektedir. 

Çizgimiz 

Bilişim Teknolojilerin Eğitimcileri Derneği, fırsat eşitliği sağlamak, farkındalık yaratmak, alanın temsil yeteneğini arttırmak, kamuoyu oluşturmak, bilgilendirmek, paydaşların iş birliği ve iletişimini arttırmak, yaşanan problemlere yönelik yenilikçi çözümler üretmek ve  güçlü öğrenciler yetiştirilmesini sağlamak gayesiyle çalışmaktadır.  Derneğimiz; Bilişim Teknolojileri alanında sürekli gelişimi prensip edinmiş eğitimcilerin üst düzey yeterliliklerle donatılmasını ve her türlü gereksinimlerinin giderilesini sağlayarak, gelişmiş ülkelerle rekabet gücümüzü arttıracak, bilişim teknolojilerine hakim, kendini bu alanın risklerinden ve zararlarından korumayı bilen, girişimci, üretken ve lider öğrencileri yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi oluşturmak adına katkı sunar. Bu süreci durağan bir süreç olmaktan çıkararak dinamik bir sistem oluşturmayı ve bu süreçteki tüm değişkenlerin işbirliğini sağlayacak ortamları üretmeye destek olmayı amaçlar. 

Temel Değerlerimiz 

  • Öğrenci Merkezlilik Çalışmalar doğrudan ya da dolaylı şekilde öğrencinin gelişimine fayda sağlamalıdır.  
  • Gönüllülük Çalışmalarda  gönüllülük esastır ve bu esasa göre yürütülebilir olan projelere öncelik verilir. 
  • Israrcılık Bilişimin yeni bir alan olması sebebiyle karşılaşılan her türlü probleme karsı ısrarcı olmak ve çabalamaya devam etmek gerekir.   
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik Şeffaf bir yönetim politikası güdülür.  Her türlü mali kayıt, karar, hedef ve plan incelemeye açıktır.  
  • Eşitlik Din, dil ırk, cinsiyet, statü ayrımı yapılmaz. 
  • Faydacılık Çalışmalarda sürdürülebilirlik, güncellik, hedef kitlenin büyüklüğü, elde edilecek kamu yararı gibi maksimum fayda ve mevcut ihtiyaç gözetilir. 

Yenilikçilik ve Çözüm Odaklılık Sorunlara yenilik odaklı çözüm önerileri getirilir ve bu konuda paydaşlar ile işbirliği yapar.