BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMCİLERİ DERNEĞİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği (BTE Derneği) tarafından alanda yapılan çalışmaları, alana sunulan katkıları ve eğitimcilerin çalışmalarını takdir ve teşvik edip yaygınlaştırmak adına verilen ödüllere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Alana Katkı ile Teşvik/Yaratıcı Çözümler ödüllerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) BTE Derneği Tüzüğünün 2. ve 4. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

a) Yönetim Kurulu: BTE Derneği Yönetim Kurulunu
b) Çalışma Grubu/Komisyon: Yönetim Kurulunca ödül sürecini yürütmekle görevlendirilen ekibini,
c) Alana Katkı Ödülü: BTE Derneği Yönetim Kurulu tarafınca verilen ödülü,
d) Teşvik/Yaratıcı Çözümler Ödülü: BTE Derneği üyeleri oylarıyla verilen ödülleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüller

Ödül türleri ve ödül verme usulü

MADDE 4 – (1)Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından Alana Katkı ve Yaratıcı Çözümler/Teşvik Ödülleri olmak üzere iki tür ödül verilir. Ödüllere ilişkin süreç Yönetim Kurulunca ya da görevlendirilen çalışma grubu/komisyon tarafından yürütülür.

a) Alana Katkı Ödülü: Alana katkı ödülü alacak kişiler Yönetim Kurulunca ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen çalışma grubu/komisyon tarafından belirlenir. Her eğitim öğretim yılı için belirlenen bir kişiye ödül verilmesine özen gösterilir. Fakat Yönetim Kurulunca ödüle değer kişi belirtilmediği yıllarda ödül verilmeyebilir. Kişi yerine kurumlar da alana katkı ödülüne değer bulunabilir. Bir eğitim öğretim yılında kurum ve kişi olarak ayrı ayrı toplam iki alana katkı ödülü verilebilir.

b) Yaratıcı Çözümler/Teşvik Ödülleri: Yaratıcı Çözümler/Teşvik Ödüllerine eğitimciler başvurur ya da aday gösterilebilir. Bir eğitimcinin aday gösterilmesi durumunda aday gösteren kişinin belirttiği iletişim bilgileri üzerinden aday bilgilendirilerek başvuru yapması istenebilir.

Eğitimcileri, Yaratıcı Çözümler/Teşvik Ödüllerine yaptıkları tüm çalışmaları sunarak ya da sadece bir projelerini aktararak, açıklanan takvim içinde başvurabilir. Başvurular sosyal medya ortamlarında ve internet sitesinde yayınlanan bağlantılar üzerinden alınır. Aday, kendini ve yaptığı çalışmaları aktaran içerik ile başvuru yapar.

Başvurular, Yönetim Kurulunca ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen çalışma grubu/komisyon tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu ya da görevlendirilen çalışma grubu/komisyon başvuruları değerlendirirken ölçüt ve kriterler belirleyebilir. Finalistler BTE Derneği üyelerinin oylamasına sunulur. Bir adayın üst üste iki yıldan fazla finalist olarak gösterilmemesine özen gösterilir.

Finalistlere ilişkin derlenen içeriğin ya da adayların kendi başvurularının BTE Derneği üyeleri ile paylaşılmasına ve üyelerin oylamaya sunulan finalistlere ilişkin bilgi sahibi olmasına gayret edilir.

Tüm üyeler, birincilik, ikincilik ve üçüncülük için uygun gördükleri adayları seçerek oylamaya katılabilir fakat finalistler arasında yer alan üye oylayamaya katılamaz.  Birincilik için üç, ikincilik için iki, üçüncülük için bir puan üzerinden hesaplama yapılarak dereceler belirlenir. Eşitlik olması durumunda aynı puanı alan tüm adaylar ödüllendirilir fakat aynı puanı alan ikiden fazla aday olması durumunda oy kullanmamış bir üyenin ya da geçmiş yıllarda finalist olmuş bir eğitimcinin oylama yapması sağlanarak sonuçlar tekrar değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

 

MADDE 5 – (1) Yönetim Kurulu ya da görevlendirilen çalışma grubu/komisyon ödüllere ilişkin başka bir usul belirlediğinde yazılı tutanak altına alarak süreci yürütür.

Gizlilik

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulu ya da görevlendirilen çalışma grubu/komisyon üyeleri başvurulara ilişkin bilgileri, adayların puanlamalarını ve üyelerin verdiği oylara (vb.) ilişkin tüm ödül sürecini gizlilik esasıyla yürütmekle yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu yönetmelik Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini BTE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.